Đăng ký

Lưu ý:

  • Trước khi bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản của mình, Ban quản trị sẽ xem xét và duyệt tài khoản của bạn. Khi tài khoản của bạn được duyệt hoặc không được duyệt, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua Email.
  • Số tài khoản MT4 của bạn phải là số tài khoản hợp lệ trên sàn đối tác NordFX hoặc CJC Markets. Tài khoản của bạn sẽ không được duyệt nếu Ban quan trị kiểm tra số tài khoản MT4 của bạn không hợp lệ, hoặc không thuộc 1 trong 2 sàn đối tác trên.

  • Tài khoản

  • Tải lên
  • Số tài khoản MT4 của bạn phải là số tài khoản hợp lệ trên sàn đối tác NordFX hoặc CJC Markets. Tài khoản của bạn sẽ không được duyệt nếu Ban quan trị kiểm tra số tài khoản MT4 của bạn không hợp lệ, hoặc không thuộc 1 trong 2 sàn đối tác trên.
  • Thông tin liên lạc

  • Định dạng số điện thoại:(+84) #########
  • Giới thiệu bản thân

  • Đô dài tối thiểu là 8 kí tự.