Chính sách bảo mật

Ngày có hiệu lực: 01-03-2020

1. Giới thiệu

Chào mừng đến với CATSVN.

CATSVN (Chúng tôi) hoạt động https://catsvn.com (sau đây gọi là Dịch vụ).

Chính sách bảo mật của chúng tôi chi phối chuyến thăm của bạn đến https://catsvn.com và giải thích cách chúng tôi thu thập, bảo vệ và tiết lộ thông tin có được từ việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được quy định khác trong Chính sách bảo mật này, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

Các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi (Điều khoản của mối quan hệ) điều chỉnh tất cả việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và cùng với Chính sách quyền riêng tư cấu thành thỏa thuận của bạn với chúng tôi (Thỏa thuận đối phó).

2. Định nghĩa

DỊCH VỤ có nghĩa là trang web https://catsvn.com được điều hành bởi CATSVN.

DỮ LIỆU CÁ NHÂN có nghĩa là dữ liệu về một cá nhân còn sống có thể được xác định từ những dữ liệu đó (hoặc từ những thông tin đó và thông tin khác thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc có khả năng thuộc sở hữu của chúng tôi).

SỬ DỤNG DATA là dữ liệu được thu thập tự động hoặc được tạo bởi việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng Dịch vụ (ví dụ: thời lượng của một lần truy cập trang).

COOKIES là các tệp nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn (máy tính hoặc thiết bị di động).

KIỂM SOÁT DỮ LIỆU có nghĩa là một thể nhân hoặc pháp nhân (một mình hoặc chung hoặc chung với người khác) xác định các mục đích và cách thức mà bất kỳ dữ liệu cá nhân nào, hoặc sẽ được xử lý. Với mục đích của Chính sách bảo mật này, chúng tôi là Người kiểm soát dữ liệu dữ liệu của bạn.

QUY TRÌNH DỮ LIỆU (HOẶC CUNG CẤP DỊCH VỤ) có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho Bộ điều khiển dữ liệu. Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ của các Nhà cung cấp dịch vụ khác nhau để xử lý dữ liệu của bạn hiệu quả hơn.

ĐỐI TƯỢNG DỮ LIỆU là bất kỳ cá nhân sống nào là đối tượng của Dữ liệu Cá nhân.

NGƯỜI DÙNG là cá nhân sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Người dùng tương ứng với Chủ thể dữ liệu, chủ thể của Dữ liệu cá nhân.

3. Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

4. Các loại dữ liệu được thu thập

Dữ liệu cá nhân

Trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn (Dữ liệu cá nhân trực tuyến). Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

0,1. Địa chỉ email

0,2. Tên và họ

0,3. Số điện thoại

0,4. Địa chỉ, Quốc gia, Bang, Tỉnh, ZIP / Mã bưu điện, Thành phố

0,5. Cookies và dữ liệu sử dụng

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn để liên hệ với bạn với các bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và các thông tin khác có thể bạn quan tâm. Bạn có thể từ chối nhận bất kỳ hoặc tất cả các thông tin liên lạc này từ chúng tôi bằng cách theo liên kết hủy đăng ký.

Dữ liệu sử dụng

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua bất kỳ thiết bị nào (Sử dụng dữ liệu sử dụng dữ liệu).

Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet của máy tính của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày bạn truy cập, thời gian dành cho các trang đó, duy nhất định danh thiết bị và dữ liệu chẩn đoán khác.

Khi bạn truy cập Dịch vụ bằng thiết bị, Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như loại thiết bị bạn sử dụng, ID duy nhất của thiết bị, địa chỉ IP của thiết bị, hệ điều hành thiết bị của bạn, loại trình duyệt Internet bạn sử dụng, thiết bị duy nhất định danh và dữ liệu chẩn đoán khác.

Dữ liệu vị trí

Chúng tôi có thể sử dụng và lưu trữ thông tin về vị trí của bạn nếu bạn cho phép chúng tôi làm như vậy (dữ liệu Vị trí dữ liệu trực tuyến). Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để cung cấp các tính năng của Dịch vụ của mình, để cải thiện và tùy chỉnh Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể bật hoặc tắt dịch vụ định vị khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách cài đặt thiết bị của bạn.

Theo dõi dữ liệu cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của mình và chúng tôi giữ một số thông tin nhất định.

Cookies là các tệp có một lượng nhỏ dữ liệu có thể bao gồm một định danh duy nhất ẩn danh. Cookies được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Các công nghệ theo dõi khác cũng được sử dụng như đèn hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả các cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn không thể sử dụng một số phần của Dịch vụ của chúng tôi.

Ví dụ về Cookies chúng tôi sử dụng:

0,1. Cookies phiên: Chúng tôi sử dụng Cookies phiên để vận hành dịch vụ của chúng tôi.

0,2. Cookie ưu tiên: Chúng tôi sử dụng Cookie ưu tiên để ghi nhớ tùy chọn của bạn và các cài đặt khác nhau.

0,3. Cookies bảo mật: Chúng tôi sử dụng Cookies bảo mật cho mục đích bảo mật.

0,4. Cookies quảng cáo: Cookies quảng cáo được sử dụng để phục vụ bạn với các quảng cáo có thể liên quan

Dữ liệu khác

Trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể thu thập các thông tin sau: giới tính, tuổi, ngày sinh, nơi sinh, chi tiết hộ chiếu, quốc tịch, đăng ký tại nơi cư trú và địa chỉ thực tế, số điện thoại (cơ quan, điện thoại di động), chi tiết tài liệu về giáo dục, trình độ, đào tạo chuyên môn, thỏa thuận tuyển dụng, thỏa thuận không tiết lộ, thông tin về tiền thưởng và bồi thường, thông tin về tình trạng hôn nhân, thành viên gia đình, an sinh xã hội (hoặc số nhận dạng người nộp thuế khác), địa điểm văn phòng và dữ liệu khác.

5. Sử dụng dữ liệu

CATSVN sử dụng dữ liệu được thu thập cho các mục đích khác nhau:

0,1. để cung cấp và duy trì Dịch vụ của chúng tôi;

0,2. Để thông báo cho bạn về những thay đổi dịch vụ của chúng tôi;

0,3. để cho phép bạn tham gia các tính năng tương tác của Dịch vụ của chúng tôi khi bạn chọn làm như vậy;

0,4. để cung cấp hỗ trợ khách hàng;

0,5. để thu thập phân tích hoặc thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ của mình;

0,6. để giám sát việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi;

0,7. phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật;

0,8. để thực hiện bất kỳ mục đích nào khác mà bạn cung cấp nó;

0,9. để thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi và thực thi các quyền của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa bạn và chúng tôi, bao gồm cả thanh toán và thu tiền;

0,10. để cung cấp cho bạn các thông báo về tài khoản và / hoặc đăng ký của bạn, bao gồm các thông báo hết hạn và gia hạn, hướng dẫn email, v.v.;

0,11. để cung cấp cho bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về các hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác mà chúng tôi cung cấp tương tự với những gì bạn đã mua hoặc hỏi về trừ khi bạn đã chọn không nhận thông tin đó;

0,12. theo bất kỳ cách nào khác, chúng tôi có thể mô tả khi bạn cung cấp thông tin;

0,13. cho bất kỳ mục đích nào khác với sự đồng ý của bạn

6. Lưu giữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại Dữ liệu Cá nhân của bạn miễn là cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi sẽ giữ lại và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: nếu chúng tôi được yêu cầu giữ lại dữ liệu của bạn để tuân thủ luật pháp hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi.

Chúng tôi cũng sẽ giữ lại Dữ liệu sử dụng cho mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu sử dụng thường được lưu giữ trong một thời gian ngắn hơn, ngoại trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc cải thiện chức năng của Dịch vụ của chúng tôi hoặc chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để giữ lại dữ liệu này trong thời gian dài hơn.

7. Truyền dữ liệu

Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, có thể được chuyển đến – và được duy trì trên – các máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia hoặc khu vực tài phán chính phủ khác nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với quyền tài phán của bạn.

Nếu bạn ở bên ngoài Việt Nam và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, xin lưu ý rằng chúng tôi chuyển dữ liệu, bao gồm Dữ liệu cá nhân sang Việt Nam và xử lý dữ liệu đó tại đó.

Sự đồng ý của bạn với Chính sách quyền riêng tư này kèm theo việc bạn gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển tiền đó.

CATSVN sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân thủ Chính sách bảo mật này và việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn sẽ diễn ra cho một tổ chức hoặc quốc gia trừ khi có kiểm soát đầy đủ bao gồm cả bảo mật dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

8. Tiết lộ dữ liệu

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập hoặc bạn cung cấp:

0,1. Tiết lộ cho thực thi pháp luật.

Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể được yêu cầu tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu pháp luật yêu cầu hoặc đáp ứng yêu cầu hợp lệ của các cơ quan công quyền.

0,2. Giao dịch kinh doanh.

Nếu chúng tôi hoặc các công ty con của chúng tôi tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được chuyển giao.

0,3. Các trường hợp khác. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn:

0.3.1. cho các công ty con và chi nhánh của chúng tôi;

0.3.2. cho các nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà chúng tôi sử dụng để hỗ trợ doanh nghiệp của chúng tôi;

0.3.3. để thực hiện mục đích mà bạn cung cấp nó;

0.3.4. cho mục đích bao gồm logo công ty của bạn trên trang web của chúng tôi;

0,3,5. cho bất kỳ mục đích nào khác được tiết lộ bởi chúng tôi khi bạn cung cấp thông tin;

0,3,6. với sự đồng ý của bạn trong mọi trường hợp khác;

0.3.7. nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc phù hợp để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Công ty, khách hàng của chúng tôi hoặc những người khác.

9. Bảo mật dữ liệu

Bảo mật dữ liệu của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện thương mại có thể chấp nhận để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

 

10. Nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty và cá nhân bên thứ ba để tạo điều kiện cho Dịch vụ của chúng tôi (Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi), thay mặt chúng tôi cung cấp Dịch vụ, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ chúng tôi phân tích cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn để thực hiện các nhiệm vụ này thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

11. Phân tích

Chúng tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

12. Công cụ CI / CD

Chúng tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để tự động hóa quy trình phát triển Dịch vụ của chúng tôi.

13. Quảng cáo

Chúng tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hiển thị quảng cáo cho bạn để giúp hỗ trợ và duy trì Dịch vụ của chúng tôi.

14. Tiếp thị lại hành vi

Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ tiếp thị lại để quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba cho bạn sau khi bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi và các nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi sử dụng cookie để thông báo, tối ưu hóa và phân phát quảng cáo dựa trên các lần truy cập trước đây của bạn vào Dịch vụ của chúng tôi.

15. Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của mỗi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.

Ví dụ: Chính sách quyền riêng tư được phác thảo đã được tạo bằng Chính sáchMaker.io, một ứng dụng web miễn phí để tạo tài liệu pháp lý chất lượng cao. Trình tạo chính sách quyền riêng tư trực tuyến của Chính sách Chính sách là một công cụ miễn phí dễ sử dụng để tạo mẫu chính sách quyền riêng tư cho trang web, blog, cửa hàng trực tuyến hoặc ứng dụng.

16. Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi sử dụng (trẻ em trẻ em hay trẻ em trẻ em).

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ Trẻ em dưới 18. Nếu bạn biết rằng Trẻ em đã cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ Trẻ em mà không cần xác minh về sự đồng ý của phụ huynh, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi.

17. Thay đổi chính sách bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ cho bạn biết qua email và / hoặc một thông báo nổi bật về Dịch vụ của chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật ngày hiệu lực của Nhật Bản trên đầu Chính sách bảo mật này.

Bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết mọi thay đổi. Thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

18. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: leminhphuong128@gmail.com