Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng trang web
Phiên bản 1.0

Trang web CATSVN có tại https://catsvn.com là một tác phẩm có bản quyền thuộc CATSVN. Một số tính năng của Trang web có thể phải tuân theo các nguyên tắc, điều khoản hoặc quy tắc bổ sung sẽ được đăng trên Trang web liên quan đến các tính năng đó.

Tất cả các điều khoản, hướng dẫn và quy tắc bổ sung như vậy được kết hợp bằng cách tham khảo các Điều khoản này.

Các Điều khoản sử dụng này đã mô tả các điều khoản và điều kiện ràng buộc về mặt pháp lý giám sát việc bạn sử dụng Trang web. B LOGNG CÁCH ĐĂNG KÝ VÀO TRANG WEB, BẠN ĐANG HOÀN THÀNH NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY và bạn tuyên bố rằng bạn có thẩm quyền và năng lực để tham gia vào các Điều khoản này. BẠN NÊN TỚI 18 TUỔI TUỔI ĐỂ TIẾP CẬN TRANG WEB. NẾU BẠN KHÁC BIỆT VỚI TẤT CẢ CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, KHÔNG ĐĂNG NHẬP VÀ / HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB.

Các điều khoản này yêu cầu sử dụng Trọng tài 10.2 trên cơ sở cá nhân để giải quyết tranh chấp và cũng hạn chế các biện pháp khắc phục có sẵn cho bạn trong trường hợp tranh chấp. Các Điều khoản sử dụng này được tạo ra với sự trợ giúp của Điều khoản sử dụng và Mẫu chính sách quyền riêng tư.

Truy cập vào trang web
Theo các Điều khoản này. Công ty cấp cho bạn giấy phép không thể chuyển nhượng, không độc quyền, có thể hủy ngang, giới hạn để truy cập Trang web chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của riêng bạn.

Một số hạn chế nhất định. Các quyền được chấp thuận cho bạn trong các Điều khoản này tuân theo các hạn chế sau: (a) bạn sẽ không bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng, chuyển nhượng, phân phối, lưu trữ hoặc khai thác thương mại trên Trang web; (b) bạn sẽ không thay đổi, tạo các tác phẩm phái sinh, tháo rời, biên dịch ngược hoặc thiết kế ngược bất kỳ phần nào của Trang web; (c) bạn sẽ không truy cập Trang web để xây dựng một trang web tương tự hoặc cạnh tranh; và (d) trừ khi được nêu rõ trong tài liệu này, không một phần nào của Trang web có thể được sao chép, sao chép, phân phối, tái bản, tải xuống, hiển thị, đăng hoặc truyền dưới bất kỳ hình thức nào hoặc trừ khi có chỉ định khác, bất kỳ bản phát hành, cập nhật nào trong tương lai ngoài chức năng khác của Trang web phải tuân theo các Điều khoản này. Tất cả các bản quyền và thông báo độc quyền khác trên Trang web phải được giữ lại trên tất cả các bản sao của nó.

Công ty có quyền thay đổi, đình chỉ hoặc ngừng Trang web mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đã chấp thuận rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thay đổi, gián đoạn hoặc chấm dứt Trang web hoặc bất kỳ phần nào.

Không hỗ trợ hoặc bảo trì. Bạn đồng ý rằng Công ty sẽ không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn bất kỳ hỗ trợ nào liên quan đến Trang web.

Không bao gồm bất kỳ Nội dung người dùng nào bạn có thể cung cấp, bạn biết rằng tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu và bí mật thương mại, trong Trang web và nội dung của nó thuộc sở hữu của các nhà cung cấp Công ty hoặc Công ty. Lưu ý rằng các Điều khoản và quyền truy cập vào Trang web này không cung cấp cho bạn bất kỳ quyền, tiêu đề hoặc lợi ích nào đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, ngoại trừ các quyền truy cập hạn chế được nêu trong Mục 2.1. Công ty và nhà cung cấp của mình bảo lưu tất cả các quyền không được cấp trong các Điều khoản này.

Nội dung người dùng
Nội dung người dùng. “Nội dung người dùng” nghĩa là bất kỳ và tất cả thông tin và nội dung mà người dùng gửi đến Trang web. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung người dùng của bạn. Bạn chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng Nội dung người dùng của bạn. Bạn xác nhận rằng Nội dung người dùng của bạn không vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận của chúng tôi. Bạn không được tuyên bố hay ngụ ý cho người khác rằng Nội dung người dùng của bạn theo bất kỳ cách nào được cung cấp, tài trợ hoặc chứng thực bởi Công ty. Vì một mình bạn chịu trách nhiệm về Nội dung người dùng của mình, bạn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý. Công ty không bắt buộc phải sao lưu mọi Nội dung người dùng mà bạn đăng; đồng thời, Nội dung người dùng của bạn có thể bị xóa bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tạo các bản sao dự phòng Nội dung người dùng của riêng bạn nếu bạn muốn.

Bạn cấp cho Công ty một giấy phép không thể đảo ngược, không độc quyền, miễn phí bản quyền và được trả đầy đủ, để tái sản xuất, phân phối, hiển thị công khai và thực hiện, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh, kết hợp vào các tác phẩm khác và sử dụng và khai thác Nội dung người dùng của bạn và cấp quyền cho các quyền đã nêu ở trên, chỉ nhằm mục đích đưa Nội dung người dùng của bạn vào Trang web. Bạn từ chối từ chối bất kỳ khiếu nại và khẳng định nào về quyền hoặc sự quy định về đạo đức đối với Nội dung người dùng của bạn.

Sự cho phép của chính trị. Các điều khoản sau đây cấu thành “Chính sách sử dụng được chấp nhận” của chúng tôi: Bạn đồng ý không sử dụng Trang web để thu thập, tải lên, truyền, hiển thị hoặc phân phối bất kỳ Nội dung người dùng nào (i) vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào; (ii) đó là bất hợp pháp, quấy rối, lạm dụng, tra tấn, đe dọa, gây hại, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, thô tục, phỉ báng, sai sự thật tác hại của bất kỳ loại nào đối với bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào; (Iii) có hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào; hoặc (iv) vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc nghĩa vụ nào