• MBA về Financial Markets năm 1996
  • Giao dịch Chứng khoán từ năm 2000
  • Giao dịch Forex từ năm 2005
  • Chuyên gia tư vấn độc lập về chứng khoán, hàng hóa, Forex trên truyền hình
  • Giảng viên đào tạo giao dịch Forex, chứng khoán Việt Nam và quốc tế, hàng hóa
  • Quản lý quỹ giao dịch triệu đô.