1. Tư duy cần có của một trader chuyên nghiệp
  • Các điểm yếu của con người khi tham gia giao dịch
  • Lợi thế tự nhiên của trader cá nhân
 2. Năm bước để có lợi nhuận liên tục
 3. Nền tảng của Super Trader
 4. Kỳ vọng Dương
 5. Phân tích cơ bản chuyên nghiệp
 6. Hệ thống giao dịch của thầy Trần Khắc Minh
 7. Hệ thống giao dịch của Lê Minh Phương (Ival): Price Action, Triple Screen của Elder, Icarus
 8. Hệ thống giao dịch của Nguyễn Mậu Cường
 9. Hệ thống giao dịch của Robert Dũng
 10. Hệ thống giao dịch của Uông Văn Quang
 11. Hệ thống giao dịch của Nguyễn Quốc Huy