1. Các indicator Dao động (Oscillator) và Momentum
 2. Các Mô hình biểu đồ quan trọng
 3. Ichimoku Kinko Hyo
 4. Pivot Point
 5. Lý thuyết Sóng Elliott
 6. Các mô hình giá Harmonic
 7. Phân kỳ
 8. Đột phá và Đột phá sai
 9. Xây dựng hệ thống giao dịch
 10. Phân tích đa khung thời gian
 11. Tâm lý giao dịch
 12. Tâm lý thị trường
 13. Giao dịch tin tức
 14. Quản lý rủi ro
  • Nguyên nhân số 1 làm cháy tài khoản
  • Tính khối lượng vị thế
  • Đặt cắt lỗ
  • Nhồi lệnh và thoát lệnh từng phần
 15. Phân tích kỹ thuật cao cấp – Price Action
 16. Kế hoạch giao dịch
  • Tự phát triển kế hoạch
  • Dạng trader của bạn là gì ?
 17. Nhật ký giao dịch