• Giao dịch Forex từ năm 2014
  • Đào tạo giao dịch Forex
  • Quản lý quỹ trong Top nhiều broker tại Việt Nam: HotForex, NordFX, CJC Markets, …
  • Giao dịch Đa phong cách, đặc biệt tập trung về phiên Mỹ và giao dịch trong ngày.