• Giao dịch Forex từ năm 2014
  • Đào tạo giao dịch Forex
  • Quản lý quỹ
  • Chuyên giao dịch EURUSD